CONDICIONS DE VENDA I GARANTIES

DEKLAR SOLUTIONS, S.L.

1. GENERAL

1.1 Els presents termes i condicions (les “Condicions”) i la comanda de compra (la “Comanda”) presentat per un comprador de Béns i/o Serveis (“Client”) i confirmat d’acord amb la clàusula 1.2, conformen l’acord íntegre (el “Contracte”) entre DEKLAR SOLUTIONS , S.L. (“DEKLAR”) i el Client per al subministrament de Béns i/o Serveis i substitueix i anul·la qualssevol declaracions, negociacions, pactes, acords, contractes i qualsevol altra comunicació anterior.

1.2 Les presents Condicions s’aplicaran a Comandes emeses pel Client per al subministrament de Béns i/o Serveis. L’oferta realitzada per DEKLAR, SL per al subministrament de Béns i/o Serveis en els termes de, el client serà lliure d’acceptar o de rebutjar a la seva exclusiva discreció. L’oferta s’entendrà acceptada quan DEKLAR rebi una d’ordre de compra o l’oferta signada o confirmació via mail de l’acceptació de l’oferta.

1.3 En les presents Condicions: (a) “Béns” significa qualssevol béns demanats pel Client i subministrats a aquest; (b) “Serveis” significa qualssevol serveis relacionats amb els Béns que DEKLAR (o un tercer) subministrarà al Client; (c) “Dia hàbil” significa un dia (excepte dissabtes, diumenges o festius) en què els bancs estan oberts per a operar a Espanya; i (d) “Grup” significa, en relació amb una companyia, aquesta companyia, qualsevol de les seves filials o societats hòlding a cada moment i les filials de la seva societat hòlding a cada moment.

2. PREU

2.1 El preu dels Béns i/o Serveis serà l’establert en l’acceptació de l’oferta o, en cas que el preu no figuri, l’últim preu de la llista de preus que li hagi estat notificat al Client almenys 7 dies abans de la data de lliurament. La llista de preus podrà ser modificada per DEKLAR mitjançant preavís de 7 dies al Client.
2.2 Excepte indicació en contra, els preus que s’indiquin no inclouen impostos (inclòs l’impost sobre el valor afegit) (“IVA”). En cas que es reportés IVA en relació amb un subministrament de Béns i/o Serveis realitzat en virtut del Contracte, el Client haurà de pagar a DEKLAR la quantitat addicional que correspongui a aquest IVA.
2.3 DEKLAR podrà, mitjançant notificació al Client amb una antelació de fins a 7 dies al lliurament, incrementar el preu dels Béns i/o Serveis per a reflectir qualsevol increment de costos que estigui fora del seu control (incloses fluctuacions de tipus de canvi, impostos i taxes, cost de mà d’obra, materials i altres costos de fabricació).

3. PAGAMENT

3.1 DEKLAR podrà facturar al Client cada oferta en el moment del lliurament o després de la realització dels treballs; en qualsevol moment posterior a aquests.

3.2 El Client haurà d’abonar, l’import íntegre a causa de DEKLAR, en fons immediatament disponibles (sense compensació, retenció o deducció), conforme al reflectit en la corresponent factura, en el termini de 60 dies des de la data de la factura. DEKLAR podrà, en qualsevol moment i sense limitació de qualssevol altres drets o accions que puguin correspondre-li, compensar qualsevol quantitat que li degui el Client amb qualsevol altra deguda per DEKLAR a aquest.

3.3 En el cas que el Client no procedís al pagament conforme a aquesta clàusula 3, totes les quantitats degudes pel Client a DEKLAR per qualsevol concepte esdevindran immediatament vençudes i exigibles.

3.4 DEKLAR podrà suspendre o cancel·lar lliuraments de Béns i/o la prestació de Serveis al Client sense previ avís quan aquest no hagi realitzat pagaments conformement a aquesta clàusula 3.

3.5 En el cas que el Client no realitzi un pagament en la corresponent data de venciment, es reportaran interessos sobre les quantitats vençudes i pendents de pagament des de la data de venciment (incloent aquesta) fins a la data de pagament efectiu. Els interessos es reportaran diàriament a un tipus d’interès anual del 10%.

3.6 Tots els pagaments a DEKLAR en virtut de les factures emeses al client esdevindran immediatament exigibles en resoldre’s o extingir-se la relació. L’estipulat en aquesta clàusula 3.6 no afectarà qualsevol dret legal o contractual a reclamar interessos.

4. LLIURAMENT

4.1 Excepte en el cas que DEKLAR convingui una altra cosa per escrit, cada oferta es lliurarà en termes “ExWorks”. Quan DEKLAR accepti lliurar els Béns en un lloc diferent de les seves pròpies instal·lacions, les despeses de transport, embalatge i assegurança incorreguts per DEKLAR seran a càrrec del Client.

4.2 El lliurament d’una comanda s’ajornarà el temps que resulti necessari en cas de: (a) Força Major, (b) retard causat pel Client o un tercer del qual el Client sigui responsable; i (c) sol·licituds de canvis per part del Client.

4.3 La responsabilitat de DEKLAR enfront del Client en cas de falta de lliurament de Béns i/o Serveis no reportarà cap pagament per compensació per danys o lucre cessant al Client.

4.4 DEKLAR es reserva el dret a lliurar Comandes a terminis, cadascun dels quals podrà facturar-se i pagar-se per separat.

4.5 El Client podrà rebutjar Béns que li hagin estat lliurats i que no s’ajustin a les especificacions acordades entre les parts, sempre que cursi notificació a aquest efecte a DEKLAR dins dels 7 dies següents al lliurament. Els Béns s’entendran acceptats en absència de notificació de rebuig pel Client conformement a aquesta clàusula 4.5.

4.6 Transcorreguts 3 dies des que DEKLAR hagi notificat al Client que els Béns estan llestos a la disposició de lliurament, sense que aquest hagi acceptat rebre’ls, i excepte en el cas que la falta d’acceptació es degui exclusivament a Força Major o a l’incompliment per DEKLAR de les obligacions que assumeix en acord ofereix o Contracte: (a) els Béns s’entendran lliurats a les 9.00 a. m. del quart endemà a aquell en què DEKLAR hagi notificat al Client que els Béns estan llestos per al seu lliurament; i (b) DEKLAR guardarà els Béns fins que s’efectuï el seu lliurament, cobrant al Client tots els costos i despeses que d’això es derivin (incloent segurs).

4.7 En cas que DEKLAR hagués d’incórrer en despeses administratives derivades de l’ús de plataformes d’homologació de proveïdors, prevenció de riscos laborals, etc. no contemplats en l’oferta aquests seran repercutits al client mitjançant cost factura + 20%.

5. SOL·LICITUD DE MODIFICACIONS I CANCEL·LACIÓ

5.1 El Client podrà sol·licitar canvis raonables en una Oferta (la “Sol·licitud de Canvis”) i DEKLAR podrà (a la seva exclusiva discreció) acceptar o no aquesta Sol·licitud de Canvis. En cas que DEKLAR acceptés la Sol·licitud de Canvis, tindrà dret a incrementar el preu, ampliar el termini de lliurament i canviar qualssevol altres condicions de l’oferta de venda o Contracte que resultin raonables en tals circumstàncies. DEKLAR no estarà obligada a executar una Sol·licitud de Canvis abans que totes dues parts subscriguin un acord de canvis que estableixi l’increment del preu, la(s) nova(s) data(s) de lliurament i les altres condicions que hagin estat modificades.

5.2 Dins dels 3 dies següents d’acceptació de l’Oferta per part del Client; el Client podrà cancel·lar-lo mitjançant notificació per escrit a DEKLAR. En tal cas, el Client indemnitzarà a DEKLAR les pèrdues, danys, costos i despeses, tant els ja soferts com els futurs, que resultin de la cancel·lació.

6. RISC I PROPIETAT

6.1 El risc dels Béns passarà al Client en el moment del lliurament. La propietat dels Béns no passarà al Client fins que DEKLAR hagi rebut el pagament íntegre conforme a la clàusula 3.

6.2 Fins que la propietat dels Béns passi al Client, aquest: (a) mantindrà els Béns sobre una base fiduciària com a dipositari de DEKLAR; (b) contractarà i mantindrà un segur multirisc amb una asseguradora de prestigi, que cobreixi els Béns com a mínim pel seu valor contractual a partir de la data de lliurament; (c) tindrà dret a vendre els Béns però únicament en el curs ordinari de la seva activitat comercial; (d) haurà d’abstenir-se de gravar o constituir càrregues sobre els Béns; (e) guardarà els Béns separats dels seus propis béns i dels de qualsevol tercer, i els mantindrà clarament identificats com a propietat de DEKLAR; (f) s’abstindrà de retirar, alterar o ocultar qualsevol marca identificativa o embalatge dels Béns, i (g) facilitarà a DEKLAR la informació en relació amb els Béns que DEKLAR li sol·liciti a cada moment.

6.3 A més dels anteriors drets concedits a DEKLAR, si: (a) una quantitat deguda pel Client a DEKLAR en relació amb els Béns roman impagada durant 30 dies des de la data en què va tenir lloc el seu venciment ; (b) el Client incompleix les condicions de venda; o (c) el Client incorre en qualsevol dels supòsits contemplats en la clàusula 16.1, DEKLAR podrà resoldre l’acord o Contracte i recuperar la possessió d’aquells Béns respecte als que no hagi percebut el pagament íntegre, autoritzant pel present el Client irrevocablement permetrà a DEKLAR a accedir a qualsevol de les seves instal·lacions a tal per a reclamar els béns descrits en la comanda de la seva propietat. En cas de desperfectes o absència de part dels elements DEKLAR, podrà reclamar el pagament dels mateixos segons l’apartat SUBMISSIÓ.

7. GARANTIES

7.1 Amb subjecció a les clàusules 7.2 i 7.3, DEKLAR repararà o substituirà, a la seva opció, durant un període de 6 mesos des de la data de lliurament, els Béns o aquella part dels Béns que presenti defectes substancials de disseny, materials o fabricació (la “Garantia”). Serà responsabilitat del Client, al seu cost, desmuntar i tornar a instal·lar els elements que s’haguessin reparat o substituït, així com el transport a les instal·lacions de DEKLAR, excepte acord en contra. Durant el període anteriorment esmentat, DEKLAR tornarà a prestar aquells Serveis que manifestament s’haguessin desviat de manera substancial dels especificats en el Contracte.

7.2 La Garantia només serà aplicable : (a) a Béns que hagin estat fabricats per DEKLAR; (b) a Béns que s’hagin instal·lats, mantinguts, usats i protegits en condicions normals i conformement a totes les especificacions tècniques o instruccions lliurades o publicades a cada moment per DEKLAR respecte a aquests; (c) quan el Client hagi complert , i els Béns s’hagin usat conforme a les lleis, reglaments, estàndards industrials, codis i normes aplicables;(d) quan el Client hagi notificat per escrit a DEKLAR el defecte dins dels 3 dies següents a tenir coneixement del mateix (o hauria d’haver-ho tingut); (e) si el Client no continua fent ús de tals Béns després de la notificació quan hi hagi algun problema de seguretat; i (f) si es facilita a DEKLAR oportunitat raonable d’examinar els Béns en qüestió.

7.3 La Garantia no serà aplicable quan: (a) el defecte sigui resultat del desgast normal per ús, dol o negligència; (b) el Client modifiqui o repari els Béns sense el consentiment per escrit de DEKLAR; (c) els Béns s’apartin de les seves especificacions a conseqüència de canvis introduïts per a ajustar-los a la normativa aplicable; o (d) DEKLAR hagi informat del defecte.

7.4 La Garantia establerta en la clàusula 7.1 serà l’única que DEKLAR concedirà en virtut de l’oferta de venda o Contracte i les accions contemplades en la clàusula 7.1 seran les úniques exigibles en cas d’incompliment d’aquesta Garantia. Queda expressament exclòs qualsevol reclamació per danys i perjudicis o un altre tipus de compensació com a lucre cessant.

7.5 En els més amplis termes permesos per llei i exceptuant el que s’estableix en l’oferta de venda o Contracte, queden excloses totes les garanties i condicions, ja siguin expresses, tàcites o verbals i ja tinguin origen contractual o legal, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les garanties tàcites de comerciabilitat, absència d’incompliment i idoneïtat per a un determinat fi.

7.6 El Client garanteix que ha seleccionat els Béns i/o Serveis per a la seva compra i ha valorat la seva idoneïtat per als fins als quals els destinarà basant-se en els seus propis coneixements i experiència i que, en els més amplis termes permesos per llei i amb subjecció a la clàusula 7.4, no s’ha basat a aquest efecte en cap declaració o manifestació de DEKLAR, excepte les establertes en el Contracte.

7.7 Deklar Solutions pot modificar sense previ avisos els equips subministrats.

8. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

8.1 DEKLAR mantindrà en tot moment tots els drets i propietat sobre qualssevol marques, drets d’autor, patents o sol·licituds de patent, know-how, dissenys, models d’utilitat, noms de marca i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o drets de propietat (tant registrats com no registrats) relacionats amb els Béns i/o Serveis i la fabricació dels Béns (incloent la tecnologia, know-how i processos de DEKLAR usats en la fabricació dels Béns), així com qualssevol informes, manuals, especificacions o documents preparats o facilitats per DEKLAR (els “Drets de Propietat Intel·lectual”).

8.2 El Client reconeix que DEKLAR és propietari o licenciatario dels Drets de Propietat Intel·lectual, els quals constitueixen un actiu i/o informació valuosa per a DEKLAR. En virtut del contracte actual DEKLAR atorga al Client llicencia no exclusiva, intransferible i lliure de cànons per a usar els Drets de Propietat Intel·lectual sobre els Béns a l’únic efecte de rebre, instal·lar, operar i mantenir els Béns. Aquesta llicència no inclou el dret a sublicenciar o aplicar processos de retro enginyeria (“reveure’s engineering”) als Béns.

9. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

9.1 Exceptuant el que es preveu en la clàusula 9.2, la responsabilitat total de DEKLAR davant el Client en virtut de l’oferta de venda o Contracte i del corresponent Oferta o en relació amb aquests, no excedirà en cap cas una quantitat total equivalent al 20% d’aquella que el Client hagi de pagar a DEKLAR per la Comanda corresponent.

9.2 El límit de responsabilitat establert en la clàusula 9.1 no serà aplicable a responsabilitat: (a) per defunció o danys personals resultants de negligència; (b) per danys materials; o (c) per la infracció de drets de propietat intel·lectual de tercers, la qual, de manera conjunta per als supòsits (a), (b) i (c), estarà limitada a una quantitat assegurada per la pòlissa vigent de DEKLAR.

9.3 Sense perjudici de l’estipulat en qualsevol altra clàusula de les condicions de venda o de Contracte, DEKLAR no respondrà en cap cas davant el Client del lucre cessant, pèrdua d’ingressos, interessos o fons de comerç, pèrdua o corrupció de dades, pèrdua o interrupció de negoci del Client o danys o pèrdues econòmiques, especials indirectes o consecuenciales.

9.4 Les accions que corresponen al Client en virtut de l’oferta de venda o Contracte són les úniques accions en cas d’incompliment per DEKLAR que podrà exercitar, a exclusió de qualssevol accions que en Dret li poguessin correspondre.

10. OBLIGACIONS DEL CLIENT

10.1 Serà responsabilitat del Client la inspecció, magatzematge, instal·lació, comprovació i manteniment dels Béns.

10.2 El Client indemnitzarà i mantindrà indemne a DEKLAR enfront de tota responsabilitat, costos, pèrdues, danys, reclamacions (incloent reclamacions de tercer) o sentències que portin causa: (a) de l’ús o maneig indegut o negligent dels Béns, incloent el seu ús per a fins diferents als indicats per a aquests; (b) falsedat o falta de veracitat de declaracions en relació amb els Béns i/o els Serveis; (c) modificació dels Béns realitzada o permesa pel Client (incloent qualssevol modificacions efectuades per DEKLAR de conformitat amb les especificacions o instruccions del Client); o (d) l’incompliment del Contracte pel Client.

11. FORÇA MAJOR

11.1 En el cas que el subministrament o l’activitat comercial de DEKLAR s’interrompés o limités a conseqüència d’una situació de força major, incloent en cas de pandèmia, vaga, tancament patronal, conflicte industrial (que afecti la seva pròpia plantilla o a la d’un tercer), guerra, revolta, desordre social, incendi, explosió, inundació, terratrèmol, tsunami, condicions atmosfèriques adverses, accident, avaria de planta o maquinària, intervenció governamental, incompliment per part de proveïdors o subcontractistes o qualsevol altra causa que estigui fora del control raonable de DEKLAR, DEKLAR podrà suspendre, reduir i/o cancel·lar el lliurament de Béns o la prestació de Serveis mentre subsisteixi aquesta situació, sense incórrer en responsabilitat.

12. CONFIDENCIALITAT

12.1 Excepte en la mesura que el permès o exigeixi l’acord o Contracte, cap de les parts podrà, sense el previ consentiment per escrit de l’altra, usar o revelar a una altra persona la Informació Confidencial de l’altra part.
12 2 A l’efecte d’aquesta clàusula 12, “Informació Confidencial” d’una part (el “Informant”) significa qualsevol informació, quan vulgui que es comuniqui, referent al seu negoci, know-how, productes, serveis, clients, proveïdors o altres assumptes de la Informant o de qualsevol dels membres del seu grup (incloent qualsevol informació que li sigui facilitada per un tercer), però a exclusió d’aquella informació que: (i) sigui o esdevingui de domini públic sense mediar incompliment de l’acord o Contracte o d’una altra obligació de confidencialitat; (ii) li hagi estat lliurada a l’altra part per un tercer sense cap restricció i sense vulneració de confidencialitat per part del tercer; o (iii) hagi desenvolupat individualment l’altra part sense basar-se en la Informació Confidencial de la Informant.

12.3 Qualsevol de les parts podrà revelar Informació Confidencial de l’altra quan vingui requerida a fer-ho per llei o per qualsevol autoritat administrativa, incloent les autoritats del mercat de valors en què cotitzi aquesta part o un altre membre del seu Grup, sempre que, en la mesura que això sigui legalment possible, notifiqui a l’altra part aquesta obligació amb la màxima antelació possible i tingui en compte les sol·licituds raonables d’aquesta en relació amb el contingut d’aquesta comunicació.

12.4 Qualsevol de les parts podrà revelar la Informació Confidencial de l’altra part a aquells dels seus empleats que tinguin necessitat raonable de conèixer-la, sempre que s’asseguri que cadascun d’aquests empleats: (a) és informat del caràcter confidencial de la informació; i (b) compleixi les obligacions de confidencialitat establertes en el Contracte com si estigués vinculat per elles.

12.5 Cap de les parts podrà revelar els termes del Contracte a cap persona, excepte en els casos contemplats en les clàusules 12.3 o 12.4.

12.6 Totes dues parts hauran d’establir i mantenir mesures de seguretat eficaces per a impedir l’ús, revelació o accés no autoritzat de la Informació Confidencial de l’altra part, així com per a evitar que la seva pèrdua o que resulti danyada.

13. EXPORTACIONS

13.1 DEKLAR subministra els Béns al Client per al seu ús exclusiu al país de lliurament, havent d’informar el Client a DEKLAR de l’usuari final dels Béns.El client haurà de vetllar i serà responsable que els béns o serveis compleixin amb la legislació vigent de cada país, estat o província on s’instal·lin el bé o es realitzin els serveis.En cas de reexportació, el Client serà responsable de complir la normativa legal en matèria d’exportació del país de lliurament i/o del país de fabricació dels Béns. DEKLAR no tindrà cap responsabilitat en relació amb l’incompliment d’aquesta normativa.

13.2 El Client s’abstindrà, d’exportar, reexportar o transferir els Béns de qualsevol altra manera i no permetrà que cap tercer exporti o transfereixi els Béns a qualsevol país o persona objecte de sanció o embargament pels Estats Units. El Client entén i accepta que els béns podrien estar subjectes a li legislació sobre exportació o importació dels Estats Units o d’altres països i que és la seva responsabilitat complir tals lleis i reglaments.

14. PERMISOS, AUTORITZACIONS

14.1 El Client garanteix que disposa de totes les llicències, permisos i aprovacions necessaris per a comprar i usar els Béns i/o Serveis i que no està subjecte a cap restricció que li impedeixi subscriure contractes o acords per a la compra o revenda dels Béns i/o Serveis.

15. ALTRES DOCUMENTS DESCRIPTIUS

15.1 Totes les mostres, especificacions descriptives, gràfics, il·lustracions, dades, dimensions, pesos i detalls dels Béns i/o Serveis que DEKLAR lliuri (en catàlegs, materials publicitaris o de qualsevol altra forma) tenen caràcter merament aproximat i la seva única finalitat és la de presentar una idea general dels béns i/o serveis en ells descrits, sense que cap formi part del Contracte o tingui efectes contractuals (excepte acord en contra per escrit entre les parts).

16. RESOLUCIÓ

16.1 DEKLAR podrà resoldre el Contracte en qualsevol moment mitjançant preavís per escrit d’1 mes al Client.

16.2 Qualsevol de les parts podrà resoldre el Contracte amb efectes immediats mitjançant notificació escrita a l’altra part, si aquesta: (a) incorre en incompliment greu de les seves obligacions en el Contracte i (en cas que l’incompliment sigui corregible) no l’esmeni dins dels 30 dies següents a la notificació de l’incompliment per escrit; (b) entra en liquidació (excepte a l’efecte de reestructuració o fusió) o es nomena un administrador dels seus béns; (c) suspèn o amenaça amb suspendre el pagament dels seus deutes.

16.3 La resolució del Contracte, sigui com fos la seva causa, no afectarà els drets i accions que s’haguessin reportat en el moment de la seva extinció. Si DEKLAR resol aquest Contracte conforme a la clàusula 16.1 o en cas que el Contracte es resolgui per incompliment de DEKLAR conforme al que es preveu en l’apartat 16.2, tots els imports deguts pel Client a DEKLAR esdevindran immediatament vençudes i exigibles, sense necessitat de previ requeriment. Així mateix, en el cas de resolució del Contracte per qualsevol de les causes contemplades en l’apartat 16.2 que sigui imputable al Client, aquest pagarà tots els costos, honoraris i danys i perjudicis en què hagués incorregut DEKLAR a conseqüència d’aquesta resolució.

17. NOTIFICACIONS

17.1 Totes les notificacions o altres comunicacions que hagin d’efectuar-se entre les parts conforme a, o en relació amb, el Contracte, hauran de formular-se per escrit, i dirigir-se al domicili social de la part destinatària (si aquesta fos una persona jurídica) o al seu principal centre d’activitat (en qualsevol altre cas) o, en el seu cas, a qualsevol altra adreça que la part en qüestió hagi especificat a l’altra per escrit conformement a aquesta clàusula 17, havent de lliurar-se en mà, enviar-se per correu certificat amb justificant de recepció, missatger, fax o correu electrònic.

17.2 Les notificacions o altres comunicacions s’entendran rebudes, si es lliuren mà, quan es lliurin en el domicili esmentat en la clàusula 17.1, si s’envien per correu certificat o amb justificant de recepció, a les 9.00 del matí del segon Dia hàbil següent al seu enviament; si es lliuren per missatgeria, en la data i hora en què se signi el justificant de lliurament; o si s’envien per fax o correu electrònic, 1 Dia hàbil després del seu enviament.

18. COMPLIMENT

18.1 El Client garanteix que complirà en tot moment amb les seves obligacions establertes en aquest Contracte de conformitat amb les lleis i reglaments aplicables, incloent els aplicables en matèria de medi ambient, seguretat i higiene i control d’exportacions.

18.2 En virtut del contracte actual, el Client accepta adherir-se al Codi/Normes de Conducta de DEKLAR i es compromet a complir les seves disposicions, i es compromet a garantir, quan escaigui, el seu compliment per cadascuna de les entitats del seu Grup.

18.3 El Client garanteix que no ha pagat, directa ni indirectament cap benefici de valor monetari, incloent sense limitació, comissions, honoraris, comissions il·legals ni concedit rebaixes als seus clients, a càrrecs o empleats de DEKLAR ni a cap altre tercer, ni els ha fet regals o complimentat, ni els ha concedit altres favors de caràcter no econòmic ni de qualsevol altre tipus.

18.4 Qualsevol incompliment d’aquesta clàusula 18 pel Client tindrà consideració d’incompliment greu. El Client indemnitzarà i mantindrà indemne a DEKLAR enfront de qualssevol reclamacions, pèrdues o danys que es derivessin en relació amb l’incompliment per la seva part d’aquesta clàusula 18.

19. ESTIPULACIONS GENERALS

19.1 En el cas que es determinés la ineficàcia de qualsevol de les presents estipulacions, això no afectarà la resta de les estipulacions del Contracte, modificant-se o substituint-se l’estipulació ineficaç per una vàlida que reflecteixi la intenció comercial de les parts.

19.2 El fet que DEKLAR no faci valer o no exerciti qualsevol dels drets que li corresponen en virtut d’aquest Contracte o oferta de venda no constituirà ni s’interpretarà com una renúncia al dret en qüestió, que DEKLAR podrà fer valer o exercitar en qualsevol moment posterior.

19.3 DEKLAR podrà subcontractar lliurement el subministrament dels Béns o la prestació dels Serveis, podent cedir o transmetre les seves responsabilitats, drets i obligacions en virtut d’aquest Contracte o oferta de venda a favor de qualsevol de les companyies del seu Grup sense necessitat de previ consentiment escrit del Client a aquest efecte.

19.4 El Client no podrà cedir els seus drets o obligacions en virtut del Contracte sense el previ consentiment escrit de DEKLAR.

20. LEGISLACIÓ APLICABLE I DRETS DE TERCERS

20.1 El Contracte o oferta de venda es regirà conforme pel Dret civil comú espanyol, a exclusió de les seves normes de conflicte, sotmetent-se les parts a la competència no exclusiva dels tribunals i jutjats de la ciutat de Barcelona per a la resolució de qualsevol conflicte.

20.2 Queda exclosa l’aplicació del Conveni de les Nacions Unides sobre Acords per a la Venda Internacional de Mercaderies (1980) i les seves corresponents modificacions.

20.3 Del Contracte no es derivarà cap dret a favor de tercers que no siguin part d’aquest.

21. SUBMISSIÓ

Per a tot litigi referent a la interpretació, compliment o incompliment del contracte actual, CLIENT i DEKLAR se sotmeten expressament, amb renúncia del seu propi fur, a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona.